Şartlar ve Koşullar

ÇİLEK MENÜ SİTE KULLANIMŞARTLARI

Lütfen sitemizikullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. 

Bu Qr Kodlu DijitalMenü  oluşturma sitesini kullanan ve QrKod oluşturan ve kullanan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmişsayılmaktadır.

Ayrıca sitemizdeki websayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ('Site') Ağah Ateş Mah. Muhsin AlataşCd. No:25  adresindeki Bertuğ Bilişim Teknolojileri(OrhanGündoğdu) firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir.Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdakişartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmayadevam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına,yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, busözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlıolduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme, taraflarasözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbusözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz,doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerinegetireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapmahakkını her zaman saklı tutar. 

b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışındayararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya dabunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi birbaşka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacakzararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağınıpeşinen kabul eder. 

d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümündeveya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncükişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik,kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleriteşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi haldeoluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, butür hesapları askıya alarak veya sona erdirerek yasal süreç başlatma hakkınısaklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesaplarıile ilgili bilgi talepleri geldiğinde paylaşma hakkını saklı tutacaktır.

e. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendisorumluluğundadır. 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo,tasarım, sistem kodları, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikrimülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine aitolup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaretedilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyethakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz,kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmıdiğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileriüçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi,telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamayayönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarakanılacaktır.

3.2. Kullanıcı; sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb.pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, siteninsahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografikbilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasınamuvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesindemüşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalarsunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesihalinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlaraaçıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlaraaçıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme 
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerliolacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "Olduğu Gibi" ve"Mümkün Olduğu" temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli biramaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmaküzere hizmetler uygulama ile ilgili olarak (Bunlarda yer alan tüm bilgilerdahil) sarih veta zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantidebulunulmamaktadır.  

5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı; doğru,eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşmeihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesapkapatılabilecektir.

Kullanıcı, site veüçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksihalde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım vecihazların zarar görmesinden firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolündeolmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgınhastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden(Aşağıda "Mücbir Sebep” Olarak Anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülüklertaraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Busürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıyaalınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşmeşartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin gerikalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zamansitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamendeğiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerliolacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır.Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ederek bu değişiklikleri dekabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu sözleşme ileilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firmanın bilinen e-postaadresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıylayapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresiolduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafabildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerlisayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbusözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklardatarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve fakskayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabuledilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeninuygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümündeBursa (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Ücretlendirme

Sisteme ilk kayıtolduğunuzda, test edebilmeniz için Deneme Paketi üzerinden hesabınıza pakettanımlanır. Deneme Paketi'nin geçerlilik süresi 10 gündür. 10 günün sonundaücretli paketlerden birini seçerek oluşturduğunuz QR Kodlu Restoran DijitalMenü kullanmaya devam edebilirsiniz. Çilek Menü Deneme Paket sürelerinindeğişikliklerini saklı tutar. Dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.Sürenin bitiminde eğer paketinizi yükseltmediyseniz oluşturduğunuz QR DijitalMenü silinir. Dijital Menünüz kodlarınızın kaybolmasını, silinmesini veya pasifolmasını istemiyorsanız mutlaka bir ay öncesinden paket yenilemeniziyaptırmalısınız. Paketinizin bitimini takip eden 30 gün boyuncayenilenmeyen/pasif olan hesapların içeriğindeki qr restorantlar 30 gününsonunda sistem tarafından otomatik olarak geri döndürülemeyecek şekildesilinecektir ve bu konuda Çilek Menü herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.Unutmayınız, QR Dijital Menünüz  paketinizin devam ettiği sürece aktifkalmaktadır. Statik qr kodları kullanıcı girişi yapmadan web önyüzündenücretsiz olarak oluşturabilir ve .png olarak qr kod resminin çıktısını alabilirsiniz.Ancak statik qr kodlar sistemimiz tarafından kayıt edilmemektedir. QR Kodçıktınızı bilgisayarınızda muhafaza etmeniz gerekmektedir. Ayrıca QR Kodoluştururken tipini final sayfasında size sunulan statik/dinamik seçeneğindenbelirleyebilirsiniz. Qr Kod tip ve tür seçimi kullanıcının sorumluluğundadır.

Deneme hesaplarıfirmalara/kişilere özel tek seferlik açılabilmektedir. Sistemimiz, kullanıcıhesabı karşılaştırma işlemi yapmaktadır. Bu işlem sayesinde deneme hesaplarınınamacı dışında kullanımı engellenmektedir. Oluşturulan linkler, yönlendirmeler,içerikler v.b. veriler sistem tarafından karşılaştırılır. Eğer sistem,aynı/benzer olduğunu tespit ederse, hesapları pasif hale getirerek içerikleriotomatik olarak kaldırır. Lütfen deneme hesabı açtıktan sonra devam etmekistiyorsanız süresi dolmadan bir üst pakete geçişinizi yapınız.

 

Çerezler

Ziyaretiniz sırasında en iyi performansı sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için bize web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sağlaması açısından çerezler kullanıyoruz. Browser ayarlarınızı değiştirmeden web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Kabul etmek